Lill-Arciprieti, Kappillani, Superjuri Religjuzi u Retturi tal-knejjes

Qed nibghatlek il-mizuri (aggornati) ghac-celebrazzjonijiet liturgici.

Nitolbok tinnota li l-maskra/visor ghandha tintlibes, b’mod li nimxu mal-indikazzjonijiet li hemm fl-“iStandards and Guidance for

faith-based places of worship and services” maħruġa mid-Dipartiment tas-Saħħa (n. 14) u li għadhom kif ġew aġġornati illum 7 t’Awwissu 2020.

Nitolbok tinnota wkoll li l-massimu ta’ nies hu ta’ persuna wahda ghal kull erba’ metri kwadri.

Infakkrek ukoll, fost l-ohrajn, fl-importanza tad-distanza socjali, tal-uzu tas-sanitizers, tal-procedura f’waqtha ghall-mod kif isir it-tqarbin.

Ghandna responsabbilta’ kbira li nsegwu bir-reqqa l-mizuri ghall-harsien tas-sahha u tal-hajja taghna u tal-ohrajn.

+Joseph Galea Curmi

Isqof Awziljarju