Segretarjat Parroċċi

Inkunu ta' sostenn għall-parroċċi sabiex
jilħqu l-miri pastorali tagħhom

X'nagħmlu

Is-Segretarjat Parroċċi huwa parti mill-Vigarjat Episkopali għall-Kleru u l-Parroċċi. Huwa l-organu fi ħdan id-djoċesi responsabbli biex jassisti, isegwi u jikkordina l-ħidma pastorali fil-parroċċi. Hu għandu l-iskop li jgħin lill-parroċċi jgħarrfu l-bżonnijiet pastorali emerġenti, jassisitihom biex iħejju ruħhom għalihom u jkun ta’ sostenn fit-twettieq tagħhom. Is-segretarjat jagħti importanza partikolari lill-formazzjoni tal-operaturi pastorali fi ħdan il-parroċċi u l-ħidma tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali. Hu jaqdi d-dmirijiet tiegħu id f’id ma’ segretarjati, kummissjonijiet, entitajiet oħra, speċjalment mal-Kulleġġ tal-Kappillani. Fi ħdan is-Segretarjat hemm kunsill magħmul minn diversi persuni minn setturi differenti kif ukoll gruppi ta’ ħidma relatata ma’ materji partikolari, uħud minnhom b’mod permanenti filwaqt li oħrajn ad hoc.

Fost is-servizzi lis-Segretarjat joffri, hemm:

Taħriġ

Nikkordinaw taħriġ għall-operaturi pastorali f’diversi oqsma relatati mal-ministeri parrokkjali. Nassiguraw il-kwalità tat-taħriġ filwaqt li nnaqqsu l-piż organizzattiv minn fuq il-parroċċi.

Komunikazzjoni

Min jirreġistra ma’ dan is-sit jirċievi informazzjoni relevanti għall-ħidma pastorali kif ukoll għall-ministeru li jaqdi.

Linji Gwida, Direttivi u Policies

Flimkien ma’ diversi entitajiet djoċesani naraw li jiġu aġġornati l-linji gwida għad-diversi ministeri biex hekk l-operaturi pastorali jkunu jafu aħjar x’inhu mistenni minnhom.

Min żmien għal żmien, noħorġu direttivi u policies biex niffaċlitaw il-ħidma pastorali tal-parroċċi u ngħinuhom jaġġornaw il-ħidma tagħhom biex tibqa dejjem relevanti u attwali.

Konsultazzjoni

Permezz ta’ tim ta’ professjonisti u esperti, nilqgħu talbiet milll-Arċipriet/ Kappillan biex nagħtu suġġerimenti fuq aspetti partikolari tal-pastorali fil-parroċċa.

Riżorsi

B’kollaborazzjoni mal-parroċċi u diversi entitajiet oħra, naqsmu diversi prattiċi pastorali li jistgħu jgħinu lill-parroċċi jilħqu l-miri tagħhom.

Min aħna

L-istaff tas-Segretarjat Parroċċi:

Rev. Dr André Zaffarese S.Th.D.
Delegat għall-Ħajja u l-Ħidma fil-Parroċċi
Josef Bugeja
Uffiċjal Pastorali
Shirlee Zammit Munro
Uffiċjal Pastorali
Ruth Stivala
Uffiċjal Pastorali

Kunsill Segretarjat Parroċċi

Biex jgħinu fil-ħidma tiegħu, is-Segretarjat Parroċċi għandu kunsill. L-għan ta’ dan il-Kunsill hu li jassisti lid-Delegat għall-Ħajja u Ħidma fil-Parroċċi billi:
  1. iservi primarjament bħala organu ta’ dixxerniment tal-ħidma li s-segretarjat jkun qed iwettaq;
  2. jagħti pariri rigward policies u ħidma li s-segretarjat ikun qed jipproponi li jagħmel;
  3. iqajjem punti li jara li hemm bżonn jiġu diskussi jew li tittieħed azzjoni dwarhom;
  4. jieħu r-responsabilità li jagħmel evalwazzjoni tal-ħidma li s-Segretarjat Parroċċi ikun qed iwettaq.
Membri tal-Kunsill Segretarjat Parroċċi

Rev. Dr André Zaffarese S.Th.D.
Josef Bugeja M.Mus (Melit)
Catherine Bonnici
Shirlee Zammit Munro
Dr André Camilleri LLD.
Perit Audrey Anne Bonnici M.Sc (Cons)(Melit), A.& C.E.
Fr Blake Camilleri S.Th.L.
Frank Mifsud BA (Social Work), Dip. Spiritual Accompaniment
Jackie Mallia
Michele La Ferla B.A.(Melit), B.Sc.(Hons.) (Middx.)
Reuben Mifsud M.Ed., B.Ed.(Hons.), Dip. Ed. (Ad.&Man.